تبلیغات
پایگاه داده - معرفی SQL و دستورات عمومی آن
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

پایگاه داده
آزمایشگاه پایگاه داده
 


 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1390 توسط

مفاهیم مورد بررسی در این بخش:
توسط SQL میتوان درون یك بانك اطلاعاتی پرس و جو كرده (Query) و نتیجه را برگرداند. 
بانك اطلاعاتی شامل آبجكتی به نام جدول (Table) میباشد.
ركوردها در بانكهای اطلاعاتی در جداول ذخیره میگردند.
جدول شامل سطر و ستون میباشند.
و...
-----------------------------------------------------
برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب مراجعه كنید:
 

توسط SQL میتوان درون یك بانك اطلاعاتی پرس و جو كرده (Query) و نتیجه را برگرداند. بانك اطلاعاتی شامل آبجكتی به نام جدول (Table) میباشد.
ركوردها در بانكهای اطلاعات در جداول ذخیره میگردند.
جدول شامل سطر و ستون میباشند.
در زیر میتوان یك جدول را مشاهده كرد :
Last Name First Name Address City
مثال:
Select Last name from persons
پر كاربرد ترین دستورات SQL شامل موارد زیر است :
SELECT استخراج یك داده از بانك اطلاعاتی
UPDATE به روز رسانی یك داده درون بانك
DELETE پاك كردن یك داده از بانك اطلاعاتی
INSERT وارد كردن یك داده جدید به بانك اطلاعاتی
همچنین در SQL میتوان داده هایی نیز تعریف كرد :
CREATE TABLE ایجاد یك جدول جدید
ALTER TABLE تغییر دادن یك جدول
DROP TABLE پاك كردن یك جدول
CREATE INDEX ایجاد یك اندیس
(كلید جستجو) DROP INDEX پاك كردن یك اندیس

SQL و Active Server Pages - ASP :
SQL یكی از قسمتهای خیلی مهم ASP میباشد زیرا در ASP برای كار با بانكهای اطلاعاتی از SQL استفاده میشود. و توسط تكنولوژی ADO میتوان از SQL در ASP استفاده كرد.
دستور SELECT :
SELECT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Persons است
Last Name First Name Address City
Hasani Ali Esfahanدستور Select همراه با شرط

SELECT column FROM table WHERE column condition value
عملگر ها در SQL:
عملگر مفهوم
= معادل بودن
<> برابر نبودن
> بزرگتر


دستور DISTINCT (جداسازی) :

SELECT DISTINCT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412


--------------------------------------------------------------------------------
دستور Order By :

برای مرتب كردن سطرها
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412
ABS Shop 5678
w3s 3212
W3S 6778
مثال :
SELECT Company , OrderNumber


دستور Insert :

INSERT INTO Table-Name ( Column1 , Column2) VALUES

مثال :
DELETE FROM Person WHERE Lastname=’hasani’ نام جدول Persons است last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
Hasani Ali No 15 Tehran
نتیجه :
last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
SEGA
W3S
Trio


--------------------------------------------------------------------------------
دسترسی به یك پایگاه داده از یك صفحه ASP :

١-ایجاد یك ADO Connection به یك پایگاه داده
2-باز كردن Connection پایگاه داده
3-ایجاد یك
ADO Record Set 4-باز كردن
Record set 5-گرفتن داده هایی كه نیاز داریم از
Record Set 6-بستن
Record Set 7-بستن
Connection


--------------------------------------------------------------------------------
1-ایجاد یك ADO Connection به یك پایگاه داده

١-1- روش DSN-LESS C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb مسیر فایل نمونه
< % var conn=Server. CreateObject ( “ADODB.
Connection”) Conn. Provider=” Microsoft . Jet . OLEDB.4.0” Conn.Open
(“C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb”) % >


--------------------------------------------------------------------------------
2- روش ODBC

-2- روش ODBC : در این روش ابتدا باید یك ODBD Connection به Data Base ایجاد كنیم و سپس از طریق ADO به فایل DSN به طریق زیر Connect كنیم.
< % var conn=Server. CreateObject

--------------------------------------------------------------------------------

ایجاد یك ODBC Connection به پایگاه داده MS Access :

١- وارد شدن به ODBC از Control Panel
2- انتخاب
System DSN 3- كلیك كردن روی دكمه ADD
4- انتخاب Microsoft Access Driver و كلیك كردن روی دكمه
Finish 5- در مرحله بعد كلیك كردن بر روی دكمه Select و تعیین محل پایگاه داده
6- دادن یك نام در قسمت
Data Source Name 7- كلیك كردن روی دكمه OK برای اینكه قادر باشیم اطلاعات یك پایگاه داده را بخوانیم اطلاعات باید ابتدا در Record Set ، Load شوند. بنابر این بعد از ساختن یك Connection باید یك Record Set ایجاد كنیم.
مثال :
نام Data Base = nor.mdb
نام جدول =
Customer C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb Data Base مسیر فایل < % conn= Server. CreateObject ( “ADODB.Connection”)
Connection ایجاد
conn.Provider=”Micrisoft.Jet.OLEDB.4.0” conn . Open (“C:/WebData/ nor.mdb”) Connection بازكردن rs=Server. CreateObject (“ADODB.Recordset”)
Record Set ایجاد rs. Open(“Customer”, conn) Record Set بازكردن % > در این مثال تمام محتویات جدول Customer به rs ریخته میشود.
حال میخواهیم در انتخاب محتویاتی از Customer كه میخواهند به rs انتقال داده شوند از دستور SQL استفاده كنیم.

--------------------------------------------------------------------------------

ساختن یك Connection و Record Set و به كار بردن SQL :

< % set conn=Server. CreateObject (“ADODB .Connection”
conn. Provider=”Microsoft.jet.OLEDB.4.0” conn.
Open ( “C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb”) (Record Se


--------------------------------------------------------------------------------

گرفتن داده هایی كه نیاز داریم از Record Set :

بعد از اینكه Record Set را باز كردیم میتوانیم به داده هایی كه نیاز داریم دسترسی داشته باشیم.
مثال :
دسترسی به فیلد name از جدول rs rs(name


--------------------------------------------------------------------------------

چاپ داده ها :

مثال : چاپ فیلد name از جدول rs Response.write(rs(nبستن Recordset و Connection :

- برای بستن Recordset
rs.close() - برای بستن Connection.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ