تبلیغات
پایگاه داده - حل تمرین(1):
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

پایگاه داده
آزمایشگاه پایگاه داده
 


 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 خرداد 1390 توسط
نمونه سوالات عمومی-آمادگی آزمون (1) :
برای دریافت  برخی تمرینات و پروژه های کلاسی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید:

با توجه به جداول زیر به سوالات باقیمانده پاسخ دهید.

sp(s#,p#,qty) s(s#,sname,status,city) p(p#,pname,color,weight,city)

1. دستور مقابل چه چیزی را چاپ می کند؟ select * from s where sname like ‘%reza%’

الف) فیلد نام افرادی را که اسم آنها reza باشند را چاپ می کند.

ب) فیلد نام افرادی را که reza در نام آنها آمده است را چاپ می کند.

ج) تمام مشخصات افرادی را چاپ می کند که reza در نام آنها آمده است.

د)تمام مشخصات افرادی را چاپ می کند که reza در ابتدای نام آنها آمده است.

2. دستور روبرو در SQL چه می کند؟ select * from sp

الف) تمام جدول sp را چاپ می کند. ب) نام تمام فیلدهای جدول sp را چاپ می کند.

ج) این دستور غلط است چون قسمت where ندارد. د)کلا اطلاعات ستونهای اول و آخر جدول را چاپ می کند.

3. دستور رو به رو چه می کند؟ UPDATE p set color=’orange’ where color=’red’

الف) تمام قطعات قرمز رنگ را به رنگ نارنجی در می آورد. ب) تمام قطعات نارنجی را به رنگ قرمز در می آورد.

ج) اولین قطعه قرمز رنگ را به رنگ نارنجی در می آورد . د) آخرین قطعه قرمز رنگ را به رنگ نارنجی در می آورد.

4. دستور روبرو چه می کند؟ select s# from s where city=(select city from s where s#=s1)

الف)شماره سازندگانی را می دهد که سازنده s1 قطعات خود را در آن انبار کرده است.

ب) شماره سازندگانی را می دهد که در همان شهری ساکن باشند که s1 ساکن است.

ج) این طرز نوشتن اصلا در SQL قابل قبول نیست. د)شهرهایی را می دهد که تهیه کنندگان s1 شعبه دارند.

5. دستور زیر در بانک اطلاعاتی قطعه و سازندگان چه می کند؟

select s#, status from s where city=”tabriz” order by status desc

الف) شماره سازندگانی را می دهد که در شهر تبریز دارای وضعیت نزولی می باشند.

ب) شماره و وضعیت سازندگانی را می دهد که در شهر تبریز هستند، مرتب شده بر اساس وضعیت به صورت نزولی

ج) شماره و وضعیت سازندگانی را می دهد که در شهر تبریز هستند، مرتب شده بر اساس وضعیت به صورت صعودی

د) وضعیت و شهر شرکتهایی را می دهد که در تبریز وضعیت نزولی دارند.

6. دستور روبرو چه می کند؟ update s set status=3*status where city=’tehran’

الف)سازندگانی که وضعیت سه برابر سازندگان تهران دارند را حذف می کند.

ب)وضعیت سازندگان ساکن شهر تهران را سه برابر می کند.

ج)وضعیت سازندگان ساکن شهر تهران برابر عدد 3 می کند.

د)شهرهایی که وضعیت سه برابر تهران دارند را به روز می کند.

7. کدام دستور مشخصات قطعاتی را می دهد که وزن 10 یا 15 دارند؟

الف)select * from p where weight=10 or weight=15

ب)select * from p where weight in(10,15)

ج) select * where weight= 10 or 15 from p

د) گزینه الف و ب

8. کدام دستور شماره قطعه تمام قطعاتی را که توسط بیش از یک سازنده تولید شده اند را میدهد؟

select p# from sp group by s# having count(*)>1

select p# from p inner join sp where count(*)>1

select p# from sp group by p# having count(*)>1

select p# from s inner join sp inner join p where count(*)>1

9. کدام دستور زیر نام سازندگانی را می دهد که بیش از 200 عدد از یک قطعه تهیه کرده اند؟

select distinct sname from s inner join sp on s.s#=sp.s# where qty>200

select sname from s where s# in (select s# from sp where qty>200)

select distinct sname from s,p,sp, where p# in (all p#) and qty>200

د)گزینه الف و ب

10. دستور روبرو چه می کند؟ select sname from s where s# not in (select s# from sp)

الف) نام سازندگانی را می دهد که تمام قطعات را تولید می کنند.

ب) نام سازندگانی را می دهد که هیچ قطعه ای را تولید نمی کنند.

ج) این دستور غلط است. د)نام سازندگانی را می دهد که حداقل یک قطعه تولید کرده اند.

11. کدام گزینه درست است؟

الف) دستور select s# from sp group by s# having count(s#)>3 شماره سازندگانی را می دهد که بیشتر از 3 قطعه تهیه کرده اند.

ب) دستور select s# from sp group by s# having AVG(qty)>200 شماره سازندگانی را می دهد که میانگین قطعه تهیه شده آنها بیشتر از 200 باشد.

ج) هیچکدام د)گزینه الف و ب

12. کدام دستور سطرهایی از جدول s را می دهد که ستون city آن ناشناخته نمی باشد؟

الف)select * from s where city is not null ب)select * from s where not (city is null)

ج)select * from s where city = not null د) گزینه الف و ب

13. با توجه با رابطه sp که به صورت جدول داده ای زیر آمده است، خروجی مقداری دستور SQL کدام است؟


select MAX(SUM(sp.qty)) form sp group by sp.p#

الف) 150 ب) 950 ج) 300 د) 400

s # p# qty

s1 p1 200

s1 p2 150

s1 p3 200

s1 p4 100

s1 p5 150

s2 p1 300

s2 p2 300

s3 p2 200

s4

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ